Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej "RODO") informujemy, że:
 1. Administratorem Państwa  danych osobowych jest :
            Firma Usługowo-Handlowo-Produkcyjna BEST Teresa Orłowska ul. Polna 105, 87-100 Toruń . W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować za pośrednictwem formularza zamieszczonego na  stronie internetowej lub pisemnie na adres podany w pkt.1 powyżej
 1. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Państwa dane w celu związanym z realizowanymi przez F.U.H.P BEST  usługami i w celach archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów obrony  przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust 1 lit. ,b ,f RODO .
F.U.H.P. BEST może gromadzić dane m.in.:
 1. dane rejestrowe  ( nazwa, adres, NIP, )
 2. dane kontaktowe  (imię i nazwisko osoby do kontaktu, adres e-mail, telefon kontaktowy)
 3. dane niezbędne do realizacji umowy/zlecenia( m.in. dane osobowe pracowników upoważnionych do zatwierdzania umowy/zlecenia, wydania prób do badań etc.)
 4. dane niezbędne do realizacji obowiązku fiskalnego (dane osobowe upoważnionego pracownika  do odbioru faktury)
 5. dane niezbędne do przekazywania informacji w związku z realizacją umowy/zlecenia ( np. e-mail)
Prawo do sprzeciwu W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, istniejące ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Okres przechowywania danych. Będziemy przechowywać Państwa dane przez okres obowiązywania umowy/zlecenia a, po upływie przez okres wyznaczony przepisami prawa .
Odbiorcy danych - Państwa dane osobowe mogą zostać przekazywane:
 1. podmiotowi przetwarzającemu  na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych (np. usługi księgowe z Biurem Rachunkowym ,firmą kurierską, firmą świadczącą usługi informatyczne ,  hostingowe )
 2. instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy lub innym
Prawa osób, których dane dotyczą:   Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:
 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych
 3. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
 4. przenoszenia danych
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego
Informacja o dobrowolności podania danych
Podanie danych ma charakter  dobrowolny ale jest konieczne do  zawarcia i realizacji umowy/zlecenia  usług oferowanych przez F.U.H.P BEST www.bestt.pl i/lub daje możliwość otrzymywania informacji handlowych i marketingowych.